I. Úvodní ustanovení a definice
 1. Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto obchodní podmínky.

 1. Chcivstupenky.cz s.r.o“ se rozumí Chcicvstupenky.cz, s.r.o., IČO: 05813263, se sídlem Antonínovo náměstí 59, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C69459

 2. Pořadatelem“ se rozumí obchodní partner Chcivstupenky.cz s.r.o pořádající kulturní, sportovní a/nebo jiné akce, které jsou propagovány prostřednictvím Chcivstupenky.cz s.r.o, a na něž jsou prodávány Vstupenky v Prodejní síti.

 3. Akcí“ se rozumí jakákoliv kulturní, sportovní a/nebo jiná akce organizovaná Pořadatelem, na níž jsou prodávány Vstupenky v Prodejní síti.

 4. Vstupenkami“ se rozumí vstupenky na Akce.

 5. Prodejní sít“ zahrnuje zejména internetové stránky www.chcivstupenky.cz či internetové stránky, které na www.Chcivstupenky.cz přesměrují, prodejní místa Chcivstupenky.cz s.r.o případně prodejní místa smluvních partnerů Chcivstupenky.cz s.r.o, a to vč. kamenných prodejen, internetové stránky a/nebo jiné aplikace Pořadatelů či jiných smluvních partnerů.

 6. Kontaktovat Chcivstupenky.cz s.r.o“ znamená zaslat písemnost na adresu sídla Chcivstupenky.cz s.r.o nebo zaslat e-mail na e-mailovou adresu prodej@chcivstupenky.cz či jinou e-mailovou adresu zaměstnanců s příponou @Chcivstupenky.cz.

 7. Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 8. DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 9. Smlouvou o spolupráci“ se rozumí smlouva o spolupráci uzavřená mezi Chcivstupenky.cz s.r.o a Pořadatelem, jejímž předmětem je prodej Vstupenek v Prodejní síti pro Pořadatele za odměnu sjednanou ve Smlouvě o spolupráci pro Chcivstupenky.cz s.r.o.

 10. Zákazníci“ jsou osoby, které si zakoupí Vstupenky v Prodejní síti.

 11. Příjem“ jsou finanční prostředky, které Chcivstupenky.cz s.r.o obdrží od Zákazníků za prodej Vstupenek. Tyto Příjmy přijímá Chcivstupenky.cz s.r.o buď na svůj bankovní účet, nebo v hotovosti, v závislosti na tom, jakou formou jsou Vstupenky zakoupeny.

 12. Smluvní strany“ jsou Pořadatel a Chcivstupenky.cz s.r.o.

 13. GDPR“ znamená obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

 14. Admin“ se rozumí webové rozhraní Chcivstupenky.cz s.r.o pro Pořadatele.

 15. Zásadami“ se rozumí Zásady soukromí dostupné na internetových stránkách https://www.chcivstupenky.cz/zasady-soukromi/

 16. Tyto Obchodní podmínky vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti Chcivstupenky.cz s.r.o a Pořadatelů při prodeji Vstupenek na Akce v Prodejní síti.

 17. Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách https://www.chcivstupenky.cz/obchodni-podminky-pro-obchodni-partnery/

 18. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o spolupráci a Pořadatel podpisem Smlouvy o spolupráci stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto Obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a Chcivstupenky.cz s.r.o.

   

II. Předmět smlouvy o spolupráci
 1. Na základě Smlouvy o spolupráci bude Chcivstupenky.cz s.r.o zajišťovat jménem a na účet Pořadatele a za úplatu výrobu, prodej a distribuci Vstupenek na Akce, a to prostřednictvím Prodejní sítě.

   

III. Práva a povinnosti Chcivstupenky.cz s.r.o
 1. Chcivstupenky.cz s.r.o se zavazuje, že bude pro Pořadatele vyrábět, prodávat a distribuovat Vstupenky na Akce, a to jménem a na účet Pořadatele. Pořadatel je ve vztahu k Zákazníkovi prodávajícím a Zákazník je ve vztahu k Pořadateli kupujícím Vstupenek na Akce. Chcivstupenky.cz s.r.o není kupujícím ani prodávajícím Vstupenek na Akce. Uvedené není dotčeno skutečností, že příjem z prodeje Vstupenek je inkasován na bankovní účet Chcivstupenky.cz s.r.o.

 2. Chcivstupenky.cz s.r.o nenese odpovědnost za konání Akcí či za jejich nekonání, ani za jakoukoliv změnu těchto Akcí, dále neodpovídá za jejich průběh nebo za jakékoliv události, k nimž by na těchto Akcích došlo. Chcivstupenky.cz s.r.o též neodpovídá za žádnou škodu, která vznikla Pořadateli či třetím osobám v souvislosti s konáním Akcí.

 3. Chcivstupenky.cz s.r.o je dle vlastního uvážení oprávněna odmítnout prodej Vstupenek a propagaci takových Akcí, které se neslučují s obchodní politikou a obchodním zaměřením Chcivstupenky.cz s.r.o. Pořadateli v takovém případě nevznikají vůči Chcivstupenky.cz s.r.o žádné nároky.

 4. Prodej Vstupenek bude ukončen úplným vyprodáním všech Vstupenek, jejichž prodejem Pořadatel pověřil Chcivstupenky.cz s.r.o. Pokud nedojde k vyprodání všech Vstupenek, jejichž prodejem Pořadatel pověřil Chcivstupenky.cz s.r.o, dojde k ukončení prodeje Vstupenek nejpozději k okamžiku ukončení Akce.

 5. Dále může být prodej Vstupenek prostřednictvím Prodejní sítě ukončen na základě písemné dohody mezi Pořadatelem a Chcivstupenky.cz s.r.o, na základě písemného pokynu Pořadatele doručeného Chcivstupenky.cz s.r.o nebo na základě jednostranného oznámení Chcivstupenky.cz s.r.o Pořadateli prostřednictvím e-mailu. Písemná dohoda, pokyn Pořadatele nebo oznámení Chcivstupenky.cz s.r.o musí přesně určovat Akci, které se ukončení prodeje Vstupenek týká.

 6. Dojde-li ke zrušení Akce či změny termínu jejího konání, popř. k jiné změně, která opravňuje Zákazníky k vrácení vstupného, je Chcivstupenky.cz s.r.o vždy (bez ohledu na pokyn Pořadatele) oprávněna použít veškeré Příjmy na navrácení vstupného Zákazníkům a v takovém případě není povinna tento Příjem převést Pořadateli dle odst. 10 tohoto článku. V případě, že Zákazník hradil vstupné platební kartou či převodem z účtu, je vstupné vráceno na platební kartu či bankovní účet, z něhož bylo vstupné hrazeno. Pokud Zákazník hradil vstupné hotově, je vstupné vráceno v místě nákupu Vstupenky oproti vrácení zakoupené Vstupenky. V případě zrušení Akce se Pořadatel dále zavazuje uhradit Chcivstupenky.cz s.r.o administrativní poplatek ve výši 2 % z ceny Vstupenky na Akci bez DPH za každou Vstupenku, u níž Chcivstupenky.cz s.r.o vrátila vstupné Zákazníkovi. Chcivstupenky.cz s.r.o je oprávněna odečíst tyto poplatky od Příjmů, které je Chcivstupenky.cz s.r.o povinna převést Pořadateli podle odst. 10, a to i z Příjmů z jiných Akcí pořádaných Pořadatelem, a tyto poplatky si tak ponechat. Poplatek je odměnou za služby poskytnuté Chcivstupenky.cz s.r.o Pořadateli ve vztahu ke zrušené či změněné Akci. Nebudou-li Příjmy postačovat na úhradu administrativního poplatku dle tohoto odstavce, je Pořadatel povinen zbývající část doplatit na základě daňového dokladu vystaveného Chcivstupenky.cz s.r.o. K poplatku bude připočtena zákonem stanovená DPH.

 7. Chcivstupenky.cz s.r.o se zavazuje poskytnout Pořadateli na jeho žádost informace týkající se prodeje nebo průběhu prodeje Vstupenek na Akci, tj. zejména množství prodaných Vstupenek.

 8. Pořadatel a Chcivstupenky.cz s.r.o se dále dohodli, že Chcivstupenky.cz s.r.o bude pro Pořadatele informovat veřejnost o konané Akci formou uveřejnění informací o konané Akci, a to na internetových stránkách www.chcivstupenky.cz, případně dalšími způsoby, které Chcivstupenky.cz s.r.o uzná za vhodné.

 9. Chcivstupenky.cz s.r.o se zavazuje Vstupenky zakoupené prostřednictvím Prodejní sítě doručit Zákazníkům na vlastní náklady, a to elektronickou formou s výjimkou případů, kdy je Vstupenka zakoupena v Prodejním místě Chcivstupenky.cz s.r.o či u smluvního partnera Chcivstupenky.cz s.r.o v kamenné prodejně.

 10. Příjem se Chcivstupenky.cz s.r.o zavazuje převést Pořadateli poté, co Příjem poníží o odměnu z prodeje Vstupenek sjednanou ve Smlouvě o spolupráci a v čl. V. těchto Obchodních podmínek. Chcivstupenky.cz s.r.o se zavazuje Příjem převést Pořadateli na bankovní účet Pořadatele uvedený ve Smlouvě o spolupráci, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne konání Akce s výjimkou Příjmů, ohledně kterých probíhá reklamace. Tyto Příjmy, pokud nebyly vráceny Zákazníkům z důvodu kladného vyřízení jejich reklamace, je Chcivstupenky.cz s.r.o povinna převést do 3 (tří) pracovních dnů ode dne vyřízení reklamace. V případě, že je Pořadatel plátcem DPH a do Smlouvy o spolupráci uvede účet, který není registrován pro účely evidence plátců DPH, je Chcivstupenky.cz s.r.o oprávněna odepřít výplatu Příjmů až do doby, než Pořadatel sdělí Chcivstupenky.cz s.r.o účet, který je registrován pro účely plateb DPH a na tento účet Chcivstupenky.cz s.r.o výplatu Příjmů provede. Chcivstupenky.cz s.r.o není povinna Příjem převést Pořadateli dříve, než dojde ke konání Akce, ledaže by se s Pořadatelem dohodla jinak. Taková dohoda však musí být učiněna alespoň ve formě e-mailového ujednání. Příjem či záloha na Příjem vyplacená před konáním Akce bude dále označován jako „Záloha“. Vyplacení Zálohy prokazuje příslušný daňový doklad. Chcivstupenky.cz s.r.o je oprávněna požadovat jakoukoliv formu zajištění vyplacení Zálohy, a to vč. zajištění blankosměnkou či bankovní zárukou. V případě že dojde ke zrušení či změně Akce a před jejím konáním byla vyplacena Záloha, je Pořadatel povinen vrátit Chcivstupenky.cz s.r.o zaplacenou Zálohu, a to do 1 (jednoho) pracovního dne ode dne zrušení či změny Akce. V případě, že tak neučiní, je povinen uhradit Chcivstupenky.cz s.r.o smluvní pokutu ve výši 0,1 % Zálohy za každý započatý den prodlení s vrácením Zálohy Chcivstupenky.cz s.r.o. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Chcivstupenky.cz s.r.o na náhradu škody v plné výši.

 11. V případě, že bude vyplacení Zálohy zajištěno blankosměnkou, bude tato blankosměnka nevyplněná v údajích o směnečné sumě a datu splatnosti. Pořadatel v takovém případě uděluje Chcivstupenky.cz s.r.o právo doplnit blankosměnku v chybějících údajích, a to v údaji směnečné sumy o odpovídající výši nevrácené Zálohy včetně příslušenství a smluvní pokuty dle předchozího odstavce, a v údaji o datu splatnosti dle uvážení Chcivstupenky.cz s.r.o, přičemž toto datum musí následovat po dni splatnosti vrácení Zálohy dle předchozího odstavce.

 12. V případě, že bude vyplacení Zálohy zajištěno bankovní zárukou, zavazuje se Pořadatel předložit Chcivstupenky.cz s.r.o záruční listinu vystavenou bankou se sídlem v České republice s bezpodmínečným prohlášením, že banka uspokojí Chcivstupenky.cz s.r.o do výše Zálohy na základě písemné výzvy Chcivstupenky.cz s.r.o o tom, že Pořadatel řádně a včas nesplnil svou povinnost vrátit Chcivstupenky.cz s.r.o zaplacenou Zálohu, a to nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení příslušné výzvy Chcivstupenky.cz s.r.o.

 13. Veškeré platby jsou Smluvní strany povinny uskutečňovat na bankovní účty uvedené na daňových dokladech, popř. na bankovní účty jiným způsobem prokazatelně sdělené druhé Smluvní straně. Smluvní strany nejsou oprávněny požadovat platbu na jiný bankovní účet poté, co již byl vystaven daňový doklad vztahující se k takové platbě.

IV. Práva a povinnosti Pořadatele
 1. Pořadatel se zavazuje alespoň 3 (tři) pracovní dny před zahájením prodeje Vstupenek na konkrétní Akci Kontaktovat Chcivstupenky.cz s.r.o a dodat veškeré nezbytné informace týkající se této Akce, tj. především název, datum, čas, místo konání a program Akce, dále názvy prodejních kategorií, jejich ceny, kapacity a popřípadě další informace týkající se prodeje Vstupenek jako jsou slevy, loga a jiné informace potřebné pro zahájení prodeje. Po dobu prodlení Pořadatele s plněním povinností podle tohoto odstavce není Chcivstupenky.cz s.r.o povinna zahájit výrobu, prodej a distribuci Vstupenek na předmětnou Akci.

 2. Pořadatel je povinen Kontaktovat Chcivstupenky.cz s.r.o ohledně všech změn, jako změna místa konání, data, ceny apod., které by v souvislosti s konáním Akce učinil, na e-mail uvedený ve Smlouvě o spolupráci.

 3. V zájmu zajištění přehlednosti o opatřeních v souvislosti s prodejem Vstupenek zajišťovaným Chcivstupenky.cz s.r.o se Pořadatel zavazuje neprovádět kopírování, úpravy ani jakékoliv změny Vstupenek s tím, že jakékoliv takové úpravy lze provádět výhradně jen prostřednictvím Chcivstupenky.cz s.r.o či s písemným souhlasem Chcivstupenky.cz s.r.o.

 4. Pořadatel se zavazuje zajistit:

  1. aby jím provozovaná internetová stránka obsahovala logo Chcivstupenky.cz s.r.o na stránce odkazující na prodej Vstupenek;

  2. aby jím provozovaná internetová stránka obsahovala prolinkování na internetovou stránku www.chcivstupenky.cz, které umožní uživateli internetové stránky Pořadatele přímý přístup do prodejního systému Chcivstupenky.cz s.r.o a nákup Vstupenek na Akce;

  3. v případě, že Pořadatel využívá též jiné prodejce Vstupenek na Akce, aby byl Chcivstupenky.cz s.r.o na internetových stránkách Pořadatele uveden na primárním umístění ve srovnání s ostatními prodejci Vstupenek; primárním umístěním se rozumí takové umístění, které upoutá jako první pozornost běžného spotřebitele;

  4. v případě, že využívá též jiné prostředky k propagaci Akce než jen internet, zavazuje se na takových prostředcích vždy uvést, že vstupenky na Akce je možné zakoupit prostřednictvím Prodejní sítě Chcivstupenky.cz s.r.o;

  5. aby byl Chcivstupenky.cz s.r.o uveden na všech sociálních sítích a jiných internetových stránkách provozovaných Pořadatelem za účelem propagace Akce s prolinkováním na internetovou stránku www.chcivstupenky.cz, které umožní uživateli přímý přístup do prodejního systému Chcivstupenky.cz s.r.o a nákup Vstupenek na Akce.

 5. Pořadatel se zavazuje poskytnout Chcivstupenky.cz s.r.o alespoň 4 (čtyři) volné Vstupenky na Akci zdarma za účelem propagace, přičemž tyto Vstupenky je Chcivstupenky.cz s.r.o oprávněna emitovat sama skrze prodejní systém Chcivstupenky.cz s.r.o.

 6. Pořadatel souhlasí s tím, že Chcivstupenky.cz s.r.o smí použít obsah internetových stránek Pořadatele nebo Akce k propagaci Akce na internetových stránkách www.chcivstupenky.cz. Pořadatel se v této souvislosti zavazuje zajistit pro Chcivstupenky.cz s.r.o veškeré potřebné sublicence k takovému užití. V případě nesplnění povinnosti Pořadatele podle předchozí věty, je Pořadatel povinen Chcivstupenky.cz s.r.o odškodnit v případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči Chcivstupenky.cz s.r.o jakékoliv nároky z titulu užití obsahu internetových stránek Pořadatele nebo Akce.

 7. Pořadatel se zavazuje zajistit Zákazníkům, kteří zakoupí Vstupenky prostřednictvím Prodejní sítě Chcivstupenky.cz s.r.o, stejná práva jako Zákazníkům, kteří Vstupenky zakoupí jakýmkoliv jiným způsobem, než v Prodejní síti Chcivstupenky.cz s.r.o. Zejména se Pořadatel zavazuje zajistit, aby ceny Vstupenek prodávaných jinými prodejci Vstupenek, kteří mají za tímto účelem uzavřený smluvní vztah s Pořadatelem, nebyly nižší, než ceny Vstupenek prodávané prostřednictvím Prodejní sítě Chcivstupenky.cz s.r.o.

 8. V případě porušení povinnosti sjednané v tomto odstavci se Pořadatel zavazuje uhradit Chcivstupenky.cz s.r.o smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Nárokem na zaplacení smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.

V. Odměna Chcivstupenky.cz s.r.o a započtení a promlčecí lhůta
 1. Smluvní strany se dohodly, že Pořadatel bude hradit Chcivstupenky.cz s.r.o odměnu za její služby, a to ve výši sjednané ve Smlouvě o spolupráci.

 2. Úplatu si je Chcivstupenky.cz s.r.o oprávněna odečíst včetně příslušné daně z přidané hodnoty z Příjmů za prodej Vstupenek a ponechat si ji předtím, než Příjmy poukáže v souladu s ustanovením čl. III odst. 10 těchto Obchodních podmínek. Chcivstupenky.cz s.r.o se zavazuje vystavit Pořadateli běžný daňový doklad (fakturu) k odměně za prodej Vstupenek, vždy do 5 (pěti) pracovních dnů po ukončení Akce.

 3. Chcivstupenky.cz s.r.o je oprávněna jednostranně započíst jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Pořadatelem vzniklé na základě Smlouvy o spolupráci, vzniklé z titulu náhrady škody či bezdůvodného obohacení, či z jakéhokoliv jiného titulu, na jakékoliv splatné či nesplatné pohledávky, které má Pořadatel za Chcivstupenky.cz s.r.o na základě Smlouvy o spolupráci a těchto Obchodních podmínek, a to zejm. na pohledávky Pořadatele spočívajících v nároku na vyplacení Příjmů za prodej Vstupenek od Chcivstupenky.cz s.r.o. Takto je Chcivstupenky.cz s.r.o oprávněna započíst i své případné promlčené pohledávky za Pořadatelem.

 4. Smluvní strany si sjednávají, že promlčecí lhůta všech pohledávek Chcivstupenky.cz s.r.o za Pořadatelem činí 10 (deset) let od doby, kdy bylo možné pohledávky poprvé uplatnit u soudu.

VI. Ostatní ujednání
 1. Platby a veškeré finanční částky zmiňované v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě o spolupráci jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.

 2. Veškerá korespondence mezi Pořadatelem a Chcivstupenky.cz s.r.o bude probíhat buď osobním předáním, doporučeně poštou, případně na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě o spolupráci.

 3. Chcivstupenky.cz s.r.o si vyhrazuje právo umístit na Vstupenku libovolný počet propagačních sdělení a reklam, a to jak ve vztahu ke Chcivstupenky.cz s.r.o, tak i ve vztahu k jiným smluvním partnerům Chcivstupenky.cz s.r.o.

 4. Chcivstupenky.cz s.r.o neodpovídá Zákazníkům za škodu či újmu, která jim vznikla v souvislosti s konáním Akce. V případě, že jakýkoliv Zákazník vznese vůči Chcivstupenky.cz s.r.o jakýkoliv nárok v souvislosti s konáním Akce, zavazuje se Pořadatel tento nárok Chcivstupenky.cz s.r.o uhradit, a to bez ohledu na to, zda jej Chcivstupenky.cz s.r.o skutečně uspokojil či nikoliv, a to až do výše celkové ceny za Vstupenky.

 5. Pokud Chcivstupenky.cz s.r.o obdrží reklamaci vycházející ze skutečnosti, že Akce byla zrušena, nebo došlo ke změně data jejího konání, nebo z jiného důvodu, je Chcivstupenky.cz s.r.o oprávněna nikoliv však povinna tuto reklamaci vyřídit sama a o částku, kterou Zákazníkovi vyplatila, ponížit Příjem vyplácený Pořadateli. V případě, že jakýkoliv Zákazník, který zakoupil prostřednictvím Prodejní sítě Vstupenku na Akci, vznese jakoukoliv reklamaci či nárok vztahující se k Akci u Chcivstupenky.cz s.r.o, je Chcivstupenky.cz s.r.o oprávněna předat tuto reklamaci k posouzení Pořadateli, který je povinen se k reklamaci do 10 (deseti) dnů od jejího obdržení písemně vyjádřit a případné nároky Zákazníka uspokojit. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a Chcivstupenky.cz s.r.o může tuto reklamaci se Zákazníkem vyřídit a vrátit případně Zákazníkovi uhrazené vstupné za Vstupenky. V případě, že Zákazník reklamuje platební transakci za nákup Vstupenky u své banky, která shledá reklamaci oprávněnou (např. z důvodu odcizení platební karty či jejího zneužití) a platební transakci zruší, v důsledku čehož strhne z bankovního účtu Chcivstupenky.cz s.r.o částku odpovídající ceně Vstupenky, je Chcivstupenky.cz s.r.o oprávněna po prokázání této skutečnosti požadovat po Pořadateli úhradu takto stržené částky v plné výši včetně případných nákladů spojených se zrušením platební transakce. Chcivstupenky.cz s.r.o je oprávněna pro účely uvedené v tomto odstavci použít Příjmy z prodeje Vstupenek na Akce Pořadatele. Pokud Pořadatel již obdržel Příjmy z prodeje Akce a Chcivstupenky.cz s.r.o nebude mít k dispozici dostatek Příjmů z prodeje Vstupenek na Akce Pořadatele a zároveň Chcivstupenky.cz s.r.o vrátí Zákazníkovi vstupné za Vstupenku, je Pořadatel povinen reklamovanou částku poukázat do 14 (čtrnácti) dnů od jejího vrácení Zákazníkovi a výzvy Chcivstupenky.cz s.r.o k její úhradě na účet Chcivstupenky.cz s.r.o, který mu Chcivstupenky.cz s.r.o pro tyto účely sdělí. V případě prodlení Pořadatele s uhrazením takto vráceného vstupného Chcivstupenky.cz s.r.o je Pořadatel povinen uhradit Chcivstupenky.cz s.r.o smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 6. Chcivstupenky.cz s.r.o a Pořadatel se zavazují po celou dobu platnosti Smlouvy o spolupráci a po dobu 5 (pěti) let po jejím skončení zachovávat mlčenlivost o obsahu Smlouvy o spolupráci, těchto Obchodních podmínkách, včetně jejich finančních ujednání. Veškerá ustanovení Smlouvy o spolupráci a těchto Obchodních podmínek jsou oběma Smluvními stranami považována za důvěrná a za předmět obchodního tajemství. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti ze strany Pořadatele má Chcivstupenky.cz s.r.o nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč za každé i jednotlivé porušení uvedené povinnosti. Smluvní pokuta je splatná na výzvu a jejím zaplacením není v žádném rozsahu dotčen případný nárok na náhradu škody. Smluvní strany nejsou povinny zachovávat mlčenlivost o obsahu Smlouvy o spolupráci a těchto Obchodních podmínek, pokud zpřístupnění těchto informací vyžaduje obecně závazný právní předpis. I v takovém případě se Smluvní strany zavazují učinit potřebné kroky pro zachování mlčenlivosti o veškerých finančních ujednáních, jež jsou obsahem Smlouvy o spolupráci a těchto Obchodních podmínek.

 7. Pořadatel se zavazuje po celou dobu platnosti Smlouvy o spolupráci i po jejím skončení zachovávat mlčenlivost o všech neveřejných informacích o Prodejní síti, zejména o neveřejné části Adminu včetně zdrojových kódů, ke kterým Pořadatel získal přístup na základě uzavření Smlouvy o spolupráci. Všechny tyto informace jsou oběma smluvními stranami považovány za důvěrné a za předmět obchodního tajemství Chcivstupenky.cz s.r.o. Pořadatel nesmí jakékoli z těchto informací využít ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu Chcivstupenky.cz s.r.o. Pořadatel se dále zavazuje, že nebude žádným způsobem kopírovat a dále zveřejňovat obsah internetových stránek www.chcivstupenky.cz bez předchozího písemného souhlasu Chcivstupenky.cz s.r.o. V případě porušení povinností sjednaných v tomto odstavci má Chcivstupenky.cz s.r.o nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000.000,- Kč za každé i jednotlivé porušení kterékoli uvedené povinnosti. Smluvní pokuta je splatná na výzvu a jejím zaplacením není v žádném rozsahu dotčen případný nárok na náhradu škody.

 8. Pořadatel se zavazuje informovat Chcivstupenky.cz s.r.o o případných změnách všech údajů, které jsou potřeba pro plnění povinností dle Smlouvy o spolupráci a těchto Obchodních podmínek.

VII. Doba trvání Smlouvy o spolupráci a ukončení Smlouvy o spolupráci a změny Obchodních podmínek
 1. Smlouva o spolupráci se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu o spolupráci vypovědět s výpovědní lhůtou v délce 3 (tří) měsíců s tím, že výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

 2. Chcivstupenky.cz s.r.o je oprávněna od Smlouvy o spolupráci odstoupit v případě, že je Pořadatel v prodlení s plněním jakýchkoliv finančních závazků dle Smlouvy o spolupráci a těchto Obchodních podmínek. V případě odstoupení od smlouvy má Chcivstupenky.cz s.r.o nárok na zaplacení odměny za Vstupenky prodané ke dni odstoupení od Smlouvy o spolupráci. Odstoupením od smlouvy dále nejsou dotčeny žádné nároky na zaplacení Smluvních pokut dle Smlouvy o spolupráci a dle těchto Obchodních podmínek. Odstoupením od Smlouvy o spolupráci se Smlouva o spolupráci ruší s účinky do budoucna podle § 2004 odst. 3 Občanského zákoníku.

 3. Tyto Obchodní podmínky může Chcivstupenky.cz s.r.o jednostranně měnit s tím, že změnu uveřejní na internetových stránkách uvedených v čl. I. odst. 15 těchto Obchodních podmínek a o změně bude následně informovat Pořadatele e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o spolupráci. Změna Obchodních podmínek je účinná od 7. dne po doručení oznámení o změně těchto Obchodních podmínek Pořadateli a zveřejnění nového znění Obchodních podmínek na internetových stránkách uvedených v předchozí větě, ledaže Pořadatel do 7. dne od doručení oznámení o změně Obchodních podmínek Smlouvu o spolupráci vypoví podle následující věty. Pokud Pořadatel nesouhlasí se změnou těchto Obchodních podmínek, je oprávněn Smlouvu o spolupráci vypovědět, a to do 7 (sedmi) dnů ode dne doručení oznámení o změně Obchodních podmínek. Výpovědní lhůta je 14 (čtrnáct) dnů a počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi Chcivstupenky.cz s.r.o.

 4. Oznámení o změně těchto Obchodních podmínek je možné zaslat Pořadateli e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy o spolupráci. V takovém případě se za okamžik doručení oznámení o změně Obchodních podmínek považuje den následující po dni odeslání oznámení z e-mailové adresy Chcivstupenky.cz s.r.o uvedené v záhlaví Smlouvy o spolupráci. Pořadatel podpisem Smlouvy o spolupráci přebírá veškeré riziko funkčnosti jeho e-mailové schránky a není oprávněn namítat, že mu nebylo oznámení o změně Obchodních podmínek doručeno z jakýchkoliv technických či administrativních důvodů.

 5. V případě, že Pořadatel svého práva nevyužije a Smlouvu o spolupráci dle odst. 3 tohoto článku Obchodních podmínek nevypoví, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek vyslovil souhlas.

 6. V případě, že Pořadatel vypoví Smlouvu o spolupráci dle odst. 3 tohoto článku Obchodních podmínek z důvodu jejich jednostranné změny, avšak práva a závazky vzniklé před vypovězením Smlouvy o spolupráci nebudou v době ukončení této Smlouvy vypořádána, Smluvní strany je vypořádají v souladu se Smlouvou o spolupráci a zněním Obchodních podmínek účinném před změnou, která byla důvodem pro výpověď této Smlouvy.

VIII. Zpracování osobních údajů
 1. Smluvní strany společně zpracovávají osobní údaje Zákazníků za účelem prodeje Vstupenek a řádného uskutečnění Akce. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES tzv. GDPR jsou Smluvní strany společnými správci a ujednáními obsaženými v tomto čl. VIII. plní svoji povinnost dle čl. 26 GDPR.

 2. Zpracovávanými osobními údaji jsou osobní údaje Zákazníků získané prostřednictvím Chcivstupenky.cz s.r.o při nákupu Vstupenek v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, popř. adresa, pokud je to nutné např. k doručení Vstupenky či jiného zboží, a dále další údaje vyžadované Pořadatelem, které jsou nezbytné pro řádné uskutečnění Akce.

 3. Prostředkem zpracování prováděným Smluvními stranami je Admin, do které Chcivstupenky.cz s.r.o Pořadateli zajišťuje přístup.

 4. Chcivstupenky.cz s.r.o zajišťuje standardy minimálního technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů v Adminu, kterými jsou: elektronické zabezpečení, přístupová práva, antivirová ochrana, bezpečnostní zálohy a přístup pouze autorizovaných osob.

 5. Pořadatel se zavazuje dodržovat následující standardy technického a organizačního zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů:

  1. zajistit elektronické zabezpečení a antivirovou ochranu všech zařízení, prostřednictvím kterých se bude do Adminu vstupovat;

  2. neexportovat osobní údaje z Adminu a neukládat je na svých zařízeních, pokud to není nezbytně nutné pro realizaci Akce nebo pro účely zasílání marketingových nabídek Zákazníkům, pokud k tomu dal Zákazník výslovný souhlas;

  3. nosiče informací, na kterých budou zaznamenány zpracovávané osobní údaje, musí být uloženy v uzamčené místnosti;

  4. zpracovávané osobní údaje nesmí být ukládány na nosiče informací přístupné třetím osobám (např. běžně přístupná internetová síť);

  5. zpracovávané osobní údaje nesmí být poskytnuty ani jinak zpřístupněny třetím osobám;

  6. všechny osoby, které budou přicházet do kontaktu se zpracovávanými osobními údaji, musí být řádně poučeny a zavázány mlčenlivostí (trvající i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací);

  7. přístup k zařízením a úložištím, na kterých dochází ke zpracovávání osobních údajů, musí být chráněn heslem;

  8. přístupová práva do Adminu budou mít k dispozici pouze pracovníci Pořadatele, jejichž pracovní zařazení to vyžaduje a kteří budou proškoleni ohledně zpracování osobních údajů. Tito pracovníci budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

  9. vydat bezpečnostní směrnici upravující organizační a technická opatření a postupy a s nimi spojené povinnosti zaměstnanců Pořadatele, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů.

 6. Pořadatel bere na vědomí, že zpracování osobních údajů Zákazníků ze strany Chcivstupenky.cz s.r.o se řídí Zásadami a potvrzuje, že se s nimi seznámil. Pořadatel se zavazuje při zpracování osobních údajů Zákazníků Zásady dodržovat a nečinit nic, co by ve vztahu k Zákazníkům mohlo mít za následek porušení Zásad jak ze strany Pořadatele, tak ze strany Chcivstupenky.cz s.r.o.

 7. Pořadatel není oprávněn dle tohoto čl. VIII. zpracovávat osobní údaje Zákazníků pro jiné účely než je prodej Vstupenek a řádné uskutečnění Akce. Po naplnění tohoto účelu se Pořadatel zavazuje osobní údaje Zákazníků dále nezpracovávat, pokud k tomu nemá jiný právním předpisem stanovený titul. Pokud k tomu dá Zákazník výslovný souhlas, předá Chcivstupenky.cz s.r.o Pořadateli osobní údaje Zákazníka pro účely zasílání marketingových nabídek Pořadatele. Pořadatel se v souladu se Zásadami zavazuje zpracovávat osobní údaje Zákazníků pro účely marketingových nabídek maximálně po dobu 3 let a umožnit Zákazníkům jejich souhlas s tímto zpracováním jednoduchým způsobem odvolat. Pro účely zasílání marketingových nabídek nejsou Smluvní strany společnými správci ve smyslu čl. 26 GDPR a zpracování osobních údajů Zákazníků Pořadatelem probíhá na jeho vlastní odpovědnost.

 8. Chcivstupenky.cz s.r.o plní ve vztahu k Zákazníkům prostřednictvím Zásad povinnosti vyplývající z čl. 15-22 GDPR (právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vnést námitku a automatizované individuální rozhodování) a informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR. To Pořadatele nezbavuje uvedených povinností, pokud je o jejich splnění ze strany Chcivstupenky.cz s.r.o či Zákazníka požádán. Jakékoliv žádosti Zákazníků týkající se zpracování jejich osobních údajů je Pořadatel povinen Chcivstupenky.cz s.r.o neprodleně oznámit a postupovat při jejím vyřízením v součinnosti a dle pokynů Chcivstupenky.cz s.r.o.

 9. Smluvní strany jsou povinny přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů na základě tohoto čl. VIII.

 10. Každá ze Smluvních stran se zavazuje oznámit druhé Smluvní straně neprodleně veškeré případy náhodného nebo neoprávněného přístupu k osobním údajům zpracovávaným podle tohoto čl. VIII.

 11. Smluvní strany se zavazují, že budou zpracovávat osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy a tímto čl. VIII. Nebude-li některá ze Smluvních stran moci z jakýchkoli důvodů zajistit dodržování povinností stanovených příslušnými právními předpisy, tímto čl. VIII. či pokyny druhé Smluvní strany v dohodnutých případech, zavazuje se o tom neprodleně informovat druhou Smluvní stranu, která je v takovém případě oprávněna pozastavit dotčené zpracování osobních údajů a/nebo odstoupit od této Smlouvy.

 12. Smluvní strany berou na vědomí, že dojde-li při zpracování osobních údajů dle tohoto čl. VIII. k porušení povinností uložených GDPR, odpovídají za ně dotčeným subjektům údajů společně a nerozdílně. Případná odpovědnost kterékoliv ze Smluvních stran vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR za správní delikty při zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními GDPR.

 13. V případě, že Pořadatel poruší své povinnosti týkající se zpracování osobních údajů Zákazníků stanovené Nařízením, dalšími právními předpisy nebo tímto čl. VIII., je povinen zaplatit Chcivstupenky.cz s.r.o smluvní pokutu ve výši 500.000.- Kč za každé jednotlivé porušení, a to do 10 dnů od písemné výzvy Chcivstupenky.cz s.r.o. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to v plné výši. Současně je Pořadatel zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, i po jejím zaplacení.

 14. Ke dni ukončení Smlouvy o spolupráci je Pořadatel povinen ukončit zpracovávání veškerých osobních údajů Zákazníků, které převzal od Chcivstupenky.cz s.r.o za účelem prodeje Vstupenek a řádné realizace Akce a již je pro tento účel nepotřebuje.

 15. Právní vztahy Smluvních stran týkající se zpracování osobních údajů, které nejsou blíže upraveny v tomto čl. VIII., se řídí příslušnými ustanoveními GDPR a jinými příslušnými právními předpisy České republiky.

IX. Závěrečná ustanovení
 1. Vztahy neupravené Smlouvou o spolupráci nebo těmito Obchodními podmínkami se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

 2. Veškeré změny Smlouvy o spolupráci lze činit jen písemně, není-li v těchto Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě o spolupráci dohodnuto jinak.

 3. Vylučuje se aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku: § 556 odst. 2, § 557, § 558 odst. 2, § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách), § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum) a § 1936 odst. 1 (povinnost přijetí plnění třetí osobou).

 4. Smlouva o spolupráci vč. těchto Obchodních podmínek obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy o spolupráci a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy o spolupráci. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě o spolupráci ani projev po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. Vzdát se práva či prominout dluh ze Smlouvy o spolupráci lze pouze na základě písemné dohody stran Smlouvy o spolupráci.

 5. V případě, že se kterékoli ustanovení Smlouvy o spolupráci vč. těchto Obchodních podmínek stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy o spolupráci platná, pokud z povahy Smlouvy o spolupráci nebo z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla uzavřena, nevyplývá, že takové neplatné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy o spolupráci.

 6. Pořadatel přebírá podle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku riziko změny okolností.

 7. Každá ze Smluvních stran se tímto vzdává práva domáhat se zrušení závazku ze Smlouvy o spolupráci podle ustanovení § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku.

 8. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají Smlouvu o spolupráci při svém podnikání a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Občanského zákoníku (lichva).

 9. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že žádný závazek podle Smlouvy o spolupráci není fixním závazkem ve smyslu ustanovení § 1980 Občanského zákoníku.

 10. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky Smlouvy o spolupráci jsou výsledkem jednání Smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, a tedy Smlouva o spolupráci není adhezní smlouvu ve smyslu § 1798 Občanského zákoníku.

V Praze dne 28. 5. 2018, Chcivstupenky.cz s.r.o, s.r.o.